مهندس‌ها چگونه عمل می‌کنند؟

بزرگی سراسر به گفتار نیست | دو صد گفته چون نیم کردار نیست (بیشتر…)